ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಜನಪದ ವಾಣಿ!

-ಸಿ.ಯು.ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.