ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ

-ಯು.ಎನ್.ಸಂಗನಾಳಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗ ಸಂಪಾದಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಓದುಗ ಸಂಪಾದಕನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನೆರಳು. ಅವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.