ಗಿರಿಜನರೆಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ?

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಗಿರಿಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಮಾತೂ, ಅದರ ವಿರೋಧಿ ಕೂಗೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login