ಗುರು, ನೀ ಲಘುವಲ್ಲ!

ಡಾ.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹೆಚ್.ಆರ್

ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು. ಭಾರತ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಸತ್ಯದರ್ಶನದಿಂದ ಹಿರಿಮೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login