ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಥನಗಳನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login