ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವಿತ ಬಾಲ್ಯದ ಊರು

-ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತರಾಜ್ ಇದು ಊರಿಡೀ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ; ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕವೂ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ! ಅಮೂಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.