ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರಿಯಾದ ಪದ

ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು ಅವರ ‘ಜಾತ್ಯಾತೀತ’ ಅಲ್ಲ -ಅದು ‘ಜಾತ್ಯತೀತ’ ಎಂಬ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. `ಜಾತ್ಯಾತೀತ’ ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.  ಜಾತಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.