ಜೀವನೋದ್ದೇಶದ ಮಹತ್ವ

ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಪೆರ್ರೇಟ್ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೃತಿಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.