ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮೊದಲ ೧೦೦ ಕನಸಿನ ದಿನಗಳು

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶುರುವಾತು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.