ಠೇಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ!

-ಹುರುಕಡ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ “ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ” ಕುರಿತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೂ ಈ ಕುರಿತು 11 ಜನರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಆಚೆಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.