ತಗ್ಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ತೆವಳಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ!

ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭಗಳಿಸುವುದಕಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.