ಕವನಗಳು

ತರಗೆಲೆಗಳು ನಸುಕಲ್ಲಿ ನಡೆವಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಬ್ಬದಿಯಲಿ ಸರ ಸರ ಸರಿದಾಡೋ ಸಾವಿರೆಲೆಗಳು, ತಡವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರಕೂ ಕಾಯದೆ ಕೋಪದಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿದ ನಿನ್ನಧರಗಳಂತೆ; ರಸಿಕತೆಯು ಉಕ್ಕಿಹರಿದು ಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಸೋರಿದಾಗ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.