ಓದುಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಫಲ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.