ಓದುಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಲಿ ‘ಸಮಾಜಮುಖಿ’ ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿರಿಸಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಮೊದಲ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.