ತಿಂಗಳ ಓದುಗ

ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಲಿ – ಎನ್.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು. ‘ಸಮಾಜಮುಖಿ’ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನುಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿರಿಸಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಮೊದಲ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.