ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ‘ನಿಂದ ನಿಲುವಿನ ಘನ’

-ಸಿ.ಎಸ್.ಭೀಮರಾಯ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಕುಂಬಾರರ ಕಥೆಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳೇ ಓದುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ಚೆಲುವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ, ದಟ್ಟವಾದ ವಿವರ, ಬದುಕಿನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.