ದಾರಿಯ ಅವಲೋಕವಿಲ್ಲದೇ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ, ಮರ ನಾಸ್ತಿ

80ರ ದಶಕದೀಚೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಶಿಬಿರ, ಪಠ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ, ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುತ್ತ ಹೋಗಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ನಗರ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.