ದಿವಾಳಿ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಪಾಡು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2016ರ ದಿವಾಳಿ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಖರೀದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿವಾಳಿಯಾದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.