ದೇಶ ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತದೆ ಅರ್ನಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

-ಎo.ಕೆ.ಆನoದರಾಜೇ ಅರಸ್ ಈ ಮಹಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾಯಕ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂತಹದೊAದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.