ದೇಶ ಮಾರುವವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಕೀಗ

-ರಾಜಾರಾಂ ತಲ್ಲೂರು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಜೀವಂತ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಾರತದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ತಲುಪಿದೆ. `ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವಂತ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಾವು’ ಎಂಬ ಡೌಲೊಂದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.