ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ?

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದು: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಗಮನಿಸಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login