ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ

-ಪದ್ಮರಾಜ ದಂಡಾವತಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಭರವಸೆಯ ಬೀಜಗಳು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ, ನಮಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.