‘ನನ್ನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬೇಡಿ!’ – ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ

ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ..? ನಂಗೇನಾಗಿದೆ ಧಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಪರ್ಪಸ್ ತುಂಬಿದೆ ಬದುಕಿಗೆ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತು, ಬರಹ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login