ನನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್

ಪಟ್ಟೆತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತು ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏಶಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಟು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ. ಇದರ ಹಾರಾಟ ಸುಮಾರು 9300 ಮೀಟರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.