ನನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ನನ್ನ ಪಿಕ್

ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಆ ಚಿತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳು ಬೆಳಕು, ವಿನ್ಯಾಸ, ನಾಟಕೀಯತೆ, ನೈಜತೆಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.