ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಯುವಮನಗಳ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಹತ್ವದ ಕವಿ. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಣಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನಿತ್ತವನು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಣಯ ಕಾವ್ಯದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.