ನಾನು ನಾನಾಗಿಯೇ

ತಮಿಳು ಮೂಲ: ನಂದವನಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅನುವಾದ: ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಒಂದು ತೋಳು ಬೇಕು ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸುವವನಲ್ಲ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಹೊಗಳಲು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.