ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮ್ಮ ಆಶಯವಿಷ್ಟೆ. ಇಂದಿನ ಗಂಭೀರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಅರಿವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಲಕುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.