ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೆರಿಟ್ ಎಂಬ ಹಿಪಾಕ್ರೆಸಿ

-ಸಲೆಂ ಧರಣಿಧರನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಹರೀಶ್ ಎಂ.ಜಿ. ಮೆರಿಟ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಮೂರ್ತವೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಆದುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.