‘ನೋವು ತುಂಬಿದ ಬದುಕು’ ಕಲಿಕೆಯ ಸರಕು

-ಡಿ.ಯಶೋದಾ ಬಂಗಾಳಿ ಮೂಲದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹತಾಶರಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.   ನೋವು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.