ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ

ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಂಶಾಡಳಿತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login