ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇಕೆ ಬೇಡದ ಭಾಷೆ?

ಪದವಿಪೂರ್ವ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಗಡನ್ನೂ, ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಗುಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹರು. ಹೀಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.