ಪರಕ್ಕಳ ಪ್ರಭಾಕರ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳು

“ನಾನೀಗ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ತೀರ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಕ್ಕಳ ಪ್ರಭಾಕರ ತಮ್ಮ ವಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾ.ಪರಕ್ಕಳ ಪ್ರಭಾಕರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.