ಪಾಂಚಾಳ ಗಂಗನ ಹಳೆಯ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ

ಕುಮಾರರಾಮನ ಬದುಕನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾವ್ಯಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಳ ಗಂಗನ ಕಾವ್ಯವೆ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಕರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಅಭಿಮತ. -ಬಸವರಾಜ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.