ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕರೆಡೆಗಿನ ಭಕ್ತಿ-ಗೌರವ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರು ಘನತೆ-ಗೌರವಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಸುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.