ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ

ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕಾನೂನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು, ನೀತಿ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login