ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವಾತೀತ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ

-ಡಾ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ನಾಯಿಗಿರುವ ಘ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷಿನೋಟಶಕ್ತಿ, ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಕೌಶಲ, ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಾಡುವ ಹಸುಕರುಗಳು; ನೀರಿಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.