ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಶುಲ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಾರದೇಕೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಶುಲ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರ್ಕಾರಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.