ಪ್ಲೇಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ

ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. 1916-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ (ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ) ಇಡೀ ಭಾರತ ಪ್ಲೇಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.