ಬಂದೇಬುಡ್ತು ಸುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಸ

ಅಂತೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳರು, ಸುಳ್ಳರು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರಂಪರೆಯವರು, ಭ್ರಷ್ಟರು, ನೀಚರು ಬೇರೆಬೇರೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.  ತೆಪರೇಸಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ: “ಇಂಗೂ ಆಗಿಬುಡ್ತಾ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.