ಬದುಕಿನ ಪಥ ಬದಲಿಸುವ ಹತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೋಧನೆಗಳು

ಮನುಷ್ಯಕುಲವೇ ಆತಂಕ ಬೆರೆತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 2019ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.