ಬರಹಗಾರನ ಮನೋಧರ್ಮ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕೃತಿ

ವಸುಧೇಂದ್ರ ‘ಕೆಂಪು ಗಿಣಿ’ಯಂತಹ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕೇಡಿಗತವನ್ನು, ಅದರ ರೂಕ್ಷ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಓದುಗರು ಕೆಂಧೂಳು ಒದರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.