ಬಲವಾಗಬೇಕು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರದ ಚಾಟಿ

ಹಸುರು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಸುರು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.