ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ಜಾತಿ, ಮತ, ಪ್ರಾಂತ, ಕಸುಬುಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯಂತೆಯೇ ಬಹುಭಾಷಿಕತೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. -ಕಮಲಾಕರ ಕಡವೆ   ನನ್ನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.