ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೀಳಿಗೆ-ಮೇಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಬಹುಭಾಷಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದು; ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಹುತ್ವದಿಂದ ಏಕತ್ವದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.