ಬಹುಭಾಷಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಮಹತ್ವ

ಕನ್ನಡದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೋ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.