ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಎಚ್ಚರದ ನುಡಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ

ಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.