ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಸಾಗಲಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.