ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬರಸಿಡಿಲು (ಪರಶುರಾಮನ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ)

“ಭಾರತದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂತವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹಾಗೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ” -ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.