ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ..?

ಜನೆವರಿ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.